Oferta

Analizujemy zagrożenia i dokonujemy audytu ryzyk

Naszą współpracę z Państwem rozpoczynamy od procesu identyfikacji ryzyka. Polega on na określeniu, jakiego rodzaju zdarzenia wewnętrzne i zewnętrzne mogą być przyczyną szkody oraz jakie straty mogą te zdarzenia wyrządzić.

Konstruujemy program ubezpieczeniowy

 W oparciu o przeprowadzoną analizę, tworzymy indywidualny program ubezpieczeniowy. Wieloletnie doświadczenie na rynku pozwala nam na takie dobranie elementów, ażeby ewentualne szkody były dla Państwa jak najmniej dotkliwe. Program tworzony jest w oparciu o produkty ubezpieczeniowe istniejące na rynku, natomiast istotną cechą programów tworzonych przez nas jest wzbogacanie ich o zapisy (klauzule brokerskie), które eliminują niekorzystne dla Państwa ograniczenia: zakresu odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń, przyszłej likwidacji szkód oraz wypłaty odszkodowań.

Negocjujemy warunki umów ubezpieczeniowych.

Po zaakceptowaniu przez Państwa programu ubezpieczeniowego przygotowujemy slip brokerski, który zostaje przesłany do Towarzystw Ubezpieczeniowych. Przy wyborze zakładów kierujemy się stanem finansowym Towarzystwa, jego specjalizacją w danej dziedzinie oraz szybkością i bezproblemowością procesu likwidacji szkód. Następnie z wybranymi ubezpieczycielami rozpoczynamy negocjacje w celu ustalenia ostatecznych warunków ubezpieczenia.

Nadzorujemy proces zawarcia i realizacji umów ubezpieczenia.

 Na podstawie ofert przygotowanych przez ubezpieczycieli, przygotowujemy dla Państwa pisemną rekomendację i uzasadnienie wyboru zaproponowanego rozwiązania. Po zaakceptowaniu przez Państwa wybranej oferty, zawieramy w imieniu i na rzecz Państwa, umowy ubezpieczenia
na wynegocjowanych warunkach. Naszym zadaniem jest zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu zawierania i wykonywania umów ubezpieczenia, w szczególności:

  • przepływu dokumentacji ubezpieczeniowej i polis,
  • sprawdzania zgodności wystawionych polis ze złożoną ofertą,
  • nadzorowania przebiegu ubezpieczenia,
  • aktualizacji umów ubezpieczenia, w tym: rozszerzenia zakresu ochrony, doubezpieczenia, wypowiedzenia umów,
  • zarządzania płatnościami składek, w tym: przypominanie o terminach płatności, pomoc w sytuacji opóźnień płatności składki.

Uczestniczymy w likwidacji szkód.

W sytuacji zaistnienia szkody mogą Państwo liczyć na naszą pomoc. Wiemy, iż poziom naszej obsługi oraz jakość wybranego programu ubezpieczeniowego można ocenić dopiero w trakcie postępowania likwidacyjnego zaistniałej szkody. Dlatego ten etap współpracy jest dla nas szczególnie istotny. Po otrzymaniu informacji o zaistnieniu szkody wdrażamy procedurę likwidacyjną. W razie zaistnienia problemów prawnych, interpretacyjnych lub proceduralnych do Państwa dyspozycji oddajemy zespół naszych profesjonalnych doradców.